عكس هاي كلاس دوم تصوير سازي 90-89

مدير هنرستان: آقاي حسين عبادي   معاون: آقاي كريمي   هنرآموز: آقاي مرتضي فتوحي مشاور: آقاي حسن خداياري

آردز سهیل   اجلالی هادی    ارغیده میلاد   اسدیان محمد    الماسی وحید    جاهد مهرداد   جباری مهدی   جمشیدی گهراز رضا     جواد بیرون محمد   حبیبی میلاد    حیسن پور محسن آبادی محسن   خسرو آبکنار مهدی   سالاروند میثم   سینکائی چتن موسی   شریفی سید رضا   صابری بیرون جواد   صفری بدر لو محسن    صیاد وحید   غلامی سیه دولان ابراهیم    فرمانی محمد    محمد بیگی مهدی   محمدی سانیانی مصطفی     مینازاده نمین رضا    نیازی صمد   هاشم زاده سعید    آقائی علیرضا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن